Aviso Legal

Política de privacidade

Esta páxina está adaptada á Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI), así como ás súas posteriores modificacións, conten os termos e condicións baixo as cais ASEIA (G 32429300) ofrece a información, productos e servizos contidos no seu sitio aos usuarios do mesmo. Ao acceder a este sitio, o usuario está aceptando os seguintes termos e condicións. Se Vd. como usuari@ non aceptase ou non estivese de acordo con eles deberá abandonar esta páxina.

1. Ámbito de Aplicación.

Lexislación e xurisdicción Aplicable. Os contidos informativos, productos e servizos incluídos no presente sitio estan dirixidos a usuari@s e consumidor@s con residencia en España e rexirase pola lexislación española. En caso de controversia en canto á súa interpretación, execución ou cumprimento, as partes, con expresa renuncia ao seu propio fuero, se o tiveren, sométense expresamente á exclusiva xurisdicción dos xulgados e tribunais de Ourense.

2. Protección de Datos Persoais.

De conformidade coa Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e ao Regulamento Xeral de Protección de Datos, ASOCIACIÓN PARA A SAÚDE EMOCIONAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA ASEIA únicamente rexistra aqueles datos persoais que sexan libremente facilitados polas usuarias, incorporándoos á súa base de datos coa finalidade de contestar á consulta e/ou prestar o servizo solicitado pola usuaria. Calquera usuari@, ao obxeto de poder realizar pedidos de bens ou servizos ou solicitar un traballo ou orzamento, pode optar por rexistrarse e proporcionarnos os seus datos persoais. No suposto de que un usuario introduza os seus datos persoais, estes únicamente serán tratados para o fin que foran proporcionados, de acordo coas esixencias da lexislación española sobre Protección de Datos vixente en cada momento.

En calquera momento, o usuario poderá exercitar os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión / Dereito ao esquecemento, Limitación do tratamento, Portabilidade de datos e Oposición enviando unha solicitude escrita e asinada, na que se inclúa nome, apelido e copia do DNI coas instruccións precisas a tal efecto. Neste caso, ASOCIACIÓN PARA A SAÚDE EMOCIONAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA ASEIA tomará todas aquelas medidas que sexan necesarias para asegurar que esta solicitude sea tramitada inmediatamente. Se vostede ten dudas sobre algunha destas condicións ou ben quere exercitar os seus dereitos, pode porse en contacto con nós na nosa dirección postal. Os seus datos en nengún caso serán cedidos a terceiros sen o seu consentimento previo. O prazo de conservación dos seus datos nos nosos ficheiros será até que finalice a nosa relación contractual ou exercite os seus dereitos ARCO, excepto no caso da conservación por obriga legal.

Información Básica e Relevante sobre Protección de Datos Personais concernente ao Responsable de Tratamento:

SISTEMA DE TRATAMENTO Automatizado
RESPONSABLE ASOCIACIÓN PARA A SAÚDE EMOCIONAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA ASEIA CIF G32429300
RUA FONTE DO MONTE Nº 2, BAIXO, 32004 OURENSE (ESPAÑA)
CONTACTO aseia.galicia@gmail.com
FINALIDADE Xestión de datos dos usuarios que cumplimentan o formulario de contacto para contestar a súa consulta; conservación dos datos durante a relación mercantil e mentres que o usuario ou suscriptor non exerzan o dereito de Supresión ou Cancelación, salvo obriga legal.
LEXITIMACIÓN Base xurídica do Tratamento:
• Execución de un precontrato
• Consentimento do interesado
• Interese lexítimo por parte do interesado mediante comunicación gratuita, aportando copia de DNI ou identificación persoal
• Obligación de facilitar los datos que se tratan al propio interesado a petición de éste
DESTINATARIOS Non se cederán os datos sen consentimento previo do interesado.
Non se prevén cesións ou transferencias a terceiros países.
Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal. Sen destinatarios de cesión. Garantías aplicables:
• copias de seguridade en dispositivos informáticos
• medidas de seguridade en arquivos físicos
• compromiso total do Responsable e do seu persoal con acceso a datos.
DEREITOS Ten dereito a:
• solicitar o acceso aos datos personais
• solicitar a súa rectificación
• solicitar a limitación do seu tratamento
• solicitar a súa supresión
• oporse ao tratamento
• portabilidade dos datos
• dereito ao esquecemento
• dereito a retirar o consentimento prestado
• dereito a reclamar ante a AGPD

Poderá exercer estos dereitos solicitándoo por escrito mediante comunicación co Responsable de Tratamento de forma gratuita aportando copia de DNI ou identificación persoal. Do mesmo xeito, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición facilitados facendo clic no apartado darse de baixa de todos os correos electrónicos remitidos por parte do prestador. O Responsable de Tratamento adoptou todas as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.
PROCEDENCIA O propio interesado: información suministrada polo propio interesado e que se adecúa ao servizo solicitado por él.

3. Chave Persoal de Acceso.

No suposto de que se facilitara aos usuarios ou clientes a posibilidade de crear chaves persoais de accceso, compostas por un código de cliente (login) e un contrasinal (password) para poder visitar zonas de acceso restrinxido, éstos serán os únicos que poderán facer uso do mesmo e, en consecuencia, responsabilizaranse por todas as operacións realizadas con ditas chaves. A este fin, o usuario deberá seleccionar uns caracteres que non sexan fácilmente identificables e mantelos en segredo. Facilitar, empregar, tentar descifrar as chaves de acceso de outros usuarios ou desvelalas a outras persoas non autorizadas é considerado como unha grave violación das normas de utilización e seguridade. Se o usuario tivera razóns para crer que a súa chave é ou pode ser coñecida por algunha persoa non autorizada para elo, deberá polo inmediatamente en coñecemento de ASEIA a través do email: aseia.galicia@gmail.com para que se lle asigne unha nova.

4. Exactitude da Información.

As informacións contidas no sitio foron elaboradas exclusivamente con carácter divulgativo e non teñen valor oficial, salco cando asi sexa indicado. ASEIA non garante que a información contida no sitio sexa exacta, vixente ou completa. Esta proporciónase “tal e como esta” e baixo ningunha circunstancia garante, de xeito implícito ou explícito, a obtención dun resultado determinado ou a súa adecuación concreta, polo que ASEIA non se fai responsábel de calquera medida, sexa directa ou indirecta, causada como consecuencia dunha decisión tomada baseándose na información aquí facilitada. As informacións e contidos existentes poden ser cambiadas ou retiradas sen previo aviso. Do mesmo xeito poderán realizarse melloras e cambios nos produtos, servizos, deseño ou programas empregados para o seu funcionamento en calquera momento e sen previo aviso.

5. Propiedade Intelectual e Industrial.

O contido deste sitio (incluíndo deseños, estructura, combinacións de cores, logotipos, animacións, ficheiros de audio, video, etc) está protexido polas leis de propiedade intelectual e industrial. Queda prohibida a súa reproducción -excepto para uso privado do usuario-, distribución, comunicación pública e transformación sen mediar a autorización expresa de ASEIA ou dos seus licenciantes e proveedores, mediante a súa solicitude á dirección: aseia.galicia@gmail.com

6. Hipertextos e Enlaces con Outros Sitios ou Páxinas.

O sitio pode conter enlaces (links) a outras páxinas de terceiros, contidos que, a pesar das revisións periódicas que realiza, non pode controlar en todo momento. A conexión dun usuario dende o sitio con estos outros lugares da rede alleos á nosa empresa realizarase, por tanto, baixo a exclusiva responsabilidade do navegante. En consecuencia, o sitio non pode garantir, en relación a estas outras páxinas, a súa calidade, exactitude ou adecuación. En modo algún poden considerarse que ditas conexións sexan unha prolongación da nosa páxina, nen que partillemos os puntos de vistra nelas expresados ou teñamos relación algunha cos productos ou servizos promocionados ou vendidos polas mesmas. Nembargantes, se observase nelas calquera información que poda resultar contraria ás leis, a dignidade das persoas, ou de carácter racista, xenófobo, apoloxética de terrorismo ou violencia rogamos nolo comunique mediante correo electrónico á dirección aseia.galicia@gmail.com, a fin de estudar a conveniencia de eliminalas.

7. Exención de Responsabilidade.

O sitio non se fai responsable de calquera dano ou perda, sexa directa ou indirecta, causal ou consecuencial, causado polo acceso ao ou polo uso do mesmo, das informacións contidas nel, dos productos e servizos nel ofertados por terceiros ou de calquer conexión realizada a outras páxinas ou lugares dende este. O sitio non se fai responsable dos posibles erros que se podan producir polo feito de empregar versións de navegadores non actualizadas, ou das consecuencias que se podan derivar do mal funcionamento ou incorrecta utilización do navegador, nen se responsabiliza ou garante, de xeito implícito ou explícito, que o acceso ao sitio sexa ininterrompido o que este libre de erro.

8. Validez.

Se por calquera disposición legal ou declaración xudicial algunha das normas contidas nestos apartados non se axustase a Dereito, isto non será obstáculo para que o resto dos termos e condicións no afectados sexan considerados válidos a todos os efectos.

ASEIA (G 32429300)

Esta web emprega cookies. Podes ver aqui a política de privacidade. Se continuas navegando aceptas esta política.    Ver
Privacidad